Premier Egyptian Cotton

Shrinkage percentage

Shrinkage percentage


How Cotton Lure deals with Shrinkage?